Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Krzysztof Bilicki przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 16:00 w jednostce Policji przy ul. Handlowej 6 w Ostródzie.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Adres do korespondencji: Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, ul. Handlowa 6, 14-100 Ostróda, nr faksu: 47 73 242 15, e-mail: dyscyplinarny@ostroda.ol.policja.gov.pl

Ponadto Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie przyjmuje interesantów  w dniach roboczych w godzinach urzędowania

(7.30 -15.30)

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów:

podkom. Milena Błaszczyk

pokój 131

 

Komendant Komisariatu Policji w Moragu oraz Kierownicy Posterunków Policji KPP w Ostródzie przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

Właściwym do przyjmowania, rozpoznawania i załatwiania skarg na policjantów i pracowników KPP w Ostródzie i jednostek podległych jest Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie (art. 228 kpa).

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00.

Termin przyjęcia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie lub jego Zastępców należy ustalić telefonicznie (nr tel. 47 73 155 00) lub osobiście w ramach obsługi interesantów w godzinach urzędowania (7.30 – 15.30) w Zespole Skarg i Wniosków. Interesanci proszeni są o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, nr telefonu i określenie tematu rozmowy.

 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi -  stanowisko organu.  Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego. Działanie zgodnie z właściwością oraz odpowiedzialność za naruszenie tej zasady ustawowej określa art. 223 kpa. Z kolei w myśl art. 228 kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym właściwość organów do rozpatrzenia skargi powinna być ustalana według jej treści, a nie np. według okoliczności, które spowodowały jej wniesienie.

Przekazanie skargi zgodnie z właściwością wynika wprost z brzmienia art. 231 kpa, jak również daje wyraz zasadzie odformalizowania, zgodnie z którą jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym stronę, albo wskazać mu właściwy organ. Przepis art. 231 kpa nie przewiduje, więc możliwości wydania przez organ niewłaściwy jakiegokolwiek aktu lub dokonania innej czynności.

             

                        WAŻNE:

  • Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  • Skargę w imieniu innej osoby można złożyć za jej zgodą udokumentowaną pisemnie. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez rozpoznania, odpowiedzi nie otrzymuje wówczas osoba, która złożyła taką skargę.
  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania. Adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem elektronicznym.
  • Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Data wpływu skargi
    do organu właściwego do jej załatwienia rozpoczyna bieg terminu jej rozpatrzenia.
  • Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.
  • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia – może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

Jeśli masz wątpliwości, co do trybu sprawy z jaką chcesz się zwrócić do Policji możesz skorzystać z Wojewódzkiej Informacji Policyjnej dostępnej pod nr tel. 47 73 144 44

Powrót na górę strony