Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie – https://ostroda.policja.gov.pl/
Data publikacji strony internetowej:01.08.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.01.2023 r.
Strona internetowa https:/ostroda.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niekompatybilność – nazwa, rola, wartość – 5 przypadków
Deklarację sporządzono w dniu dnia: 23.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.ostroda.kpp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,32 %
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu 47 73 243 30, e-mail: prasowy@ostroda.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 73 243 30, e-mail: prasowy@ostroda.ol.policja.gov.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie,
Ul. Handlowa 6
14-100 Ostróda
tel. 47 73 242 00
Dojazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie możliwy jest od ulicy Grunwaldzkiej oraz od ulicy Handlowej. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie umieszczonym obok wejścia głównego do budynku. W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt kontroli dostępu. Pracownicy punktu kontroli dostępu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na ścianie po prawej stronie punktu kontroli dostępu znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesancie poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z punktu kontroli dostępu do dalszej części obiektu zabezpieczona jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Osoby poruszające się na wózku mogą poruszać się po parterze budynku, na którym znajduja się pomieszczenia służbowe dzielnicowych oraz policjantów zespołu do spraw wykroczeń. Na parterze budynku znajduje się również pomieszczenie przeznaczone do obsługi interesantów. Do dalszej części budynku prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej oraz schodołazu. Budynek zaopatrzony jest w windę, ktora aktualnie wyłączona jest z użytku.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, na przeciwko punktu kontroli dostępu. Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących:http://ostroda.policja.gov.pl/o15/kontakt/komunika/73225,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html
Na teren Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej lub wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z podkom. Michałem Przybyłkiem, tel. 47 73 243 30, e-mail: prasowy@ostroda.ol.policja.gov.pl

 

 

 

 

Powrót na górę strony