Komunikaty

Ogłoszenie nr 2/2018 na stanowisko Konserwatora Zespołu ds. Wspomagających Komisariatu Policji w Morągu

Komisariat Policji w Morągu prowadzi nabór na stanowisko Konserwatora Zespołu ds. Wspomagających

OGŁOSZENIE NR 2/2018

 

Nazwa i adres urzędu: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. Handlowa 6

Stanowisko pracy: KONSERWATOR ZESPOŁU DS. WSPOMAGAJĄCYCH

KOMISARIATU POLICJI W MORĄGU

wymiar etatu – 0,5

miejsce wykonywania pracy – Morąg

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: brak

 • doświadczenie zawodowe: brak

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 • umiejętność komunikowania się z innymi osobami

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie: brak

 • doświadczenie zawodowe: mechanik

 • mile widziana umiejętność obsługi komputera

 • umiejętność organizowania pracy własnej

 • odpowiedzialność za realizowane zadania

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WARUNKI PRACY:

 • warunki warsztatowe

 • praca fizyczna

 • dyspozycyjność

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 • wymuszona pozycja ciała
   

ZAKRES ZADAŃ:

 • bieżąca konserwacja i drobne naprawy obiektów i wyposażenia Komisariatu Policji w Morągu i w podległych jednostkach

 • dokonywanie drobnych napraw pojazdów służbowych KP w Morągu w miarę możliwości warsztatowych

 • utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska pracy, dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia

 • utrzymywanie w czystości dróg wewnętrznych, utwardzonych placów, alejek, terenów zielonych i garaży

 • rozwożenie poczty specjalnej

 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ staż pracy

 • kopie ukończonych kursów

 • kopie uprawnień

 • kopie przeszkoleń

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata/ kandydatki o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 11.05.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
ul. Handlowa 6
14-100 Ostróda

z dopiskiem: "oferta pracy – nr 2/2018 – konserwator KP Morąg"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy mailowo (proszę podać adres mailowy) lub telefonicznie. Złożone dokumenty nie będą zwracane. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Po zakończeniu procesu rekrutacji oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.

Przewidywane uposażenie zasadnicze na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi:

max. 1 228,94 zł brutto.

Informacje o metodach i technikach rekrutacji:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie wymagania formalne.

 

Dodatkowe informacje: tel. 089 642 72 24/25
(np. dane kontaktowe, informacje o proponowanym wynagrodzeniu, przewidywanym terminie zatrudnienia, informacja o etapach prowadzonego naboru oraz innych istotnych informacji z punktu widzenia kandydata, adres strony urzędu, na której kandydat może uzyskać więcej informacji)

Warunkiem przystąpienia do procedury konkursowej jest podanie w aplikacji numeru PESEL.