Komunikaty

Ogłoszenie nr 3/2018 na stanowisko Starszego Technika Zespołu Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie prowadzi nabór na stanowisko Starszego Technika Zespołu Łączności i Informatyki.

OGŁOSZENIE NR 3/2018

 

Nazwa i adres urzędu: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. Handlowa 6

Stanowisko pracy: STARSZY TECHNIK ZESPOŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OSTRÓDZIE

 

wymiar etatu – 0,7

miejsce wykonywania pracy – Ostróda

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe: brak

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 • umiejętność komunikowania się z innymi osobami

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w pracy w administracji publicznej

 • znajomość przepisów ustawy o Policji, kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. Z 2015 r., 2135), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • biegła umiejętność obsługi komputera

 • umiejętność organizowania pracy własnej

 • odpowiedzialność za realizowane zadania

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WARUNKI PRACY

 • pokój znajduje się na piętrze budynku, w którym nie ma windy.

 • praca w pomieszczeniu przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • praca w wymuszonej pozycji ciała.

 • budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz podłóg antypoślizgowych.

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner.

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputery i sprzęt teleinformatyczny.
  Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim (możliwe wyjazdy służbowe).

 • praca administracyjno - biurowa.

   

 

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 • dbanie o poprawność i aktualizację dokumentacji (polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.

 • kontrolowanie stanu wydanych uprawnień oraz ewidencji osób upoważnionych.

 • prowadzenie okresowego audytu stanu bezpieczeństwa i sporządzanie raportów wraz z zalecanymi zmianami.

 • kontrolowanie poprawności stosowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych przez wszystkie uprawnione osoby.

 • sporządzanie odpowiedzi dotyczących kontroli GIODO i innych organów.

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla policjantów i pracowników cywilnych Policji.

 • odpowiedzialność za całkowity proces przetwarzania danych osobowych w organizacji.

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego i dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

 • kopie ukończonych kursów

 • kopia uprawnień

 • kopie przeszkoleń

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata/ kandydatki o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 11.05.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
ul. Handlowa 6
14-100 Ostróda

z dopiskiem: "oferta pracy – nr 3/2018 – starszy technik ZŁiI"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego mailowo (proszę podać adres mailowy) lub telefonicznie. Złożone dokumenty nie będą zwracane. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Po zakończeniu procesu rekrutacji oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.

Przewidywane uposażenie zasadnicze na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi:

max. 1 876,59 zł brutto.


 

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej (sprawdzenie wiedzy),
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje: tel. 089 642 72 24/25
(np. dane kontaktowe, informacje o proponowanym wynagrodzeniu, przewidywanym terminie zatrudnienia, informacja o etapach prowadzonego naboru oraz innych istotnych informacji z punktu widzenia kandydata, adres strony urzędu, na której kandydat może uzyskać więcej informacji)

Warunkiem przystąpienia do procedury konkursowej jest podanie w aplikacji numeru PESEL.