Komunikaty

Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą

INSTYTUCJE NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO ŚWIADCZĄCE WSPARCIE:

 • Sąd Rejonowy, ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, Tel. 89 642 55 00

 • Sąd Rejonowy, ul. Warmińska 17a, 14-300 Morąg, Tel. 89 757 80 24

 • Prokuratura Rejonowa, ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, Tel. 89 646 52 37

 • Komenda Powiatowa Policji, ul. Handlowa 6, 14-100 Ostróda , Tel. 89 642 72 00

 • Komisariat Policji w Morągu ul. Mickiewicza 7,
  14-300 Morąg. tel. 89 757 84 00

 • Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu, filia w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 98 85

 • Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, Tel. 89 646 03 80*

 • Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, tel. 89 676 07 92*

 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, Tel. 89 646 03 81

 • Świetlica Terapeutyczna, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda, Tel. 89 646 41 41

 • Punkt Interwencji Kryzysowej, Szymonowo 14,
  14-330 Małdyty, Tel. 89 758 60 13

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda tel. (0-89) 646-65-98

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Leśna 6, 14-300 Morąg, Tel. 89 757 20 11

 • Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Kościuszki 2,
  14-100 Ostróda, tel. 646 32 26

 • Poradnia Leczenia Psychiatrycznego i Uzależnień,
  ul. Warmińska 23, 14-300 Morąg, Tel. 89 757 22 41

 • NZOZ PULS Centrum Psychiatryczno-Odwykowe,
  ul. Szkolna 1, 14-100 Kajkowo, Tel. 89 642 18 63

 • Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg, Tel. 89 757 44 40

 • Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja”, ul. Sienkiewicza 4/1, 14-100 Ostróda, Tel. 509 138 052

*Pełnomocnicy działają przy każdym OPS lub Komisjach ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Powiecie Ostródzkim

 

- 5 –

Zespoły interdyscyplinarne: W ramach realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Ostródzkiego działają zespoły interdyscyplinarne. W skład Zespołów wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy.

Do zadań Zespołów należy:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 2. Podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 3. Inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,

 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
  i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

 6. Powoływanie grup roboczych, których zadaniem jest praca z indywidualnym przypadkiem.

Na terenie Powiatu Ostródzkiego Zespoły usytuowane są przy ośrodkach pomocy społecznej:

 1. MOPS, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, tel. 896462201w.305

 2. GOPS, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, tel. 896760705

 3. M-GOPS, ul. Dworcowa 9, 14-300 Morąg, tel. 897574358

 4. M-GOPS, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel. 896425830

 5. MOPS, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, tel. 0897578346

 6. GOPS, ul. Kopernika 13 B, 14-330 Małdyty, tel. 897586195

 7. GOPS, ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta, tel. 896475145

 8. GOPS, 14-107 Gierzwałd 7, tel. 896472147

 9. GOPS, ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno, tel. 896474468

Szczegółowych informacji uzyskasz w

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostródzie

Ul. Jana III Sobieskiego 5

Tel. (089) 642 98 85

 

Stan prawny na dzień 30 sierpnia 2014r.

- 6 -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostródzie

 

„Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także
w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie…”

Preambuła do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

Gdy jestem świadkiem przemocy

Informator dla osób doświadczających lub będących świadkami przemocy.

 

Na podst. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180 poz. 1493 z póżn. zm.)

Na podst. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553z póżn. zm.)

 

 

 

 

Przemoc w rodzinie jest jednorazowym lub powtarzającym się umyślnym działaniem lub zaniechaniem naruszającym prawa lub dobra poszczególnych osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

 

- 1 -

I .PRZEMOC W ŚWIETLE PRAWA

 

  • art. 207 k.k. - znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny;

  •  

  • art. 197 k.k. – doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności;

UWAGA: Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc żonę!

  • art. 189 k.k. – pozbawienie człowieka wolności;

  •  

  • art. 210 k.k. – porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na stan psychiczny lub fizyczny;

  •  

  • art. 211 k.k. uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru;

  •  

  • art. 200 k.k. – obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wbrew takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom do ich wykonania;


 

Ulotka współfinansowana ze środków

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

- 2 –

 

 

II. RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOC FIZYCZNA: są to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działania z użyciem siły, których rezultatem są nieprzypadkowe zranienia np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięściami lub przedmiotami, rzucanie przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA: są to wszelkiego rodzaju działania prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby np.: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie, itp.

PRZEMOC SEKSUALNA: jest to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy np. nieakceptowane pieszczoty, praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA: jest to działania mające na celu całkowite uzależnienie finansowe od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

ZANIEDBYWANIE: to naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich (niedostateczna opieka zdrowotna, zaniedbywanie fizyczne, zaniedbywanie emocjonalne, zaniedbywanie materialne). Zaniedbywanie ma najczęściej miejsce wobec osób zależnych: dzieci, osób starszych, chorych.


 

 • 3 –

III. GŁÓWNE KRYTERIA PRZEMOCY:

INTENCJONALNOŚĆ: sprawcy wobec swoich ofiar zachowują się w sposób nieprzypadkowy i zamierzony. Dążą do bezwzględnego podporządkowania ich sobie.

ASYMETRIA SIŁ: jedna z osób jest silniejsza, a druga słabsza. Im dłużej trwa przemoc tym większa staje się dysproporcja sił.

NARUSZENIE PRAW I DÓBR OSOBISTYCH: sprawca przemocy odbiera lub znacznie narusza prawa i dobra swoich ofiar. Ośmiesza, obraża, atakuje, uważając że ofiara nie zasługuje na nic lepszego.

SZKODY I CIERPIENIE OFIAR: zachowanie sprawcy wywołuje u ofiar szkody fizyczne i psychiczne, które mogą być konsekwencją przemocy emocjonalnej, załamania wiary w sens wspólnego życia.

IV. CZY W TWOIM DOMU:

  • ktoś Cię wyśmiewa, krytykuje, poniża, wyzywa?

  • Popycha Cię, szarpie, uderza, policzkuje?

  • Grozi, że Cię skrzywdzi, zabije, lub zabierze dzieci?

  • Krytykuje Twoja rodzinę i znajomych oraz próbuje ograniczyć Twoje kontakty z nimi?

  • Zabiera pieniądze i karze Ci o nie prosić?

  • Niszczy Twoje rzeczy?

  • Zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające i nieprzyjemne?

  • Wmawia, że to Ty ponosisz winę za złe traktowanie?

Jeżeli Twoja odpowiedź chociaż na jedno z tych pytań brzmi TAK, istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz prze mocy w rodzinie.

V. CO MOŻESZ ZROBIĆ

  • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo – poszukaj schronienia przed sprawcą.

  • Zbieraj dowody na stosowanie wobec Ciebie przemocy (Niebieska Karta, obdukcja, nagrania, dowody rzeczowe, zdjęcia, …)

  • Nie ukrywaj przed bliskimi tego, co dzieje się w Twoim domu, nie wstydź się, bo Ty jesteś niewinna.

  • Nie musisz być sama ze swoimi problemami, są specjaliści, instytucje, które mogą Ci pomóc w trudnej sytuacji i poradzeniu sobie z problemami.

 

- 4 -