Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 18 do 24 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Kim jest osoba pokrzywdzona?

Kodeks karny i inne ustawy zawierają katalog wielu różnorodnych przestępstw, wyjaśniając jaką odpowiedzialność prawną ponosi sprawca tych czynów. W każdej sytuacji popełnienia przestępstwa ochrony i pomocy potrzebuje osoba poszkodowana, czy to w wyniku pobicia, oszustwa, kradzieży, doświadczania przemocy ze strony najbliższych. W myśl art. 49 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa

Udział w bójce jest karany?

Bójka ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, w którym co najmniej trzy osoby występują zarówno jako atakujący i atakowani, a więc nie da się wskazać jednoznacznie obrońców i agresorów. Przykładem bójki są tzw. „ustawki” kibiców piłki nożnej. O pobiciu natomiast mówimy w sytuacji, gdy co najmniej dwie osoby atakują jedną lub więcej osób. Tym samym pobicie tym się różni od bójki, że da się odróżnić napastników od ofiar, przy czym napastnicy mają zdecydowaną przewagę.

Kreatywni” oszuści

Dążenia sprawców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez oszukaną osobę, np. poprzez wyłudzenie od oszukanej osoby pieniędzy. Wyraźnie rysuje się cel działania sprawców tych przestępstw, którym najczęściej jest chęć osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. wzbogacenia się i powiększenia własnego majątku. W tej kategorii przestępstw wciąż niepokojąco często zdarzają się oszustwa popełniane na szkodę osób starszych. Przestępcy posługują się różnymi legendami mającymi uwiarygodnić ich, jako np. członków rodziny osób pokrzywdzonych. Jak również wzrasta liczba oszustw z wykorzystaniem portali aukcyjnych.

Przemoc w rodzinie

Pomimo, że dom rodzinny powinien być azylem, istnieją domy, w których mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Zagrażają im ich najbliżsi – współmałżonek, rodzice, wnuki… Pamiętajmy, iż znęcanie się nad osobami najbliższymi jest przestępstwem i jeśli jesteśmy jego ofiarą mamy prawo szukać pomocy! Ponadto w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pojawia się pojęcie przemocy w rodzinie, którą jest jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażających te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc może przybierać różne formy. O przemocy fizycznej mówimy, gdy sprawca uderza, kopie, popycha, dusi, o przemocy seksualnej, gdy wymusza się pożycie seksualne lub angażuje się dziecko w aktywność seksualną, natomiast przemoc psychiczną charakteryzuje wyśmiewanie, szydzenie, kontrolowanie drugiej osoby i stałe jej krytykowanie. Przemocą jest również niezaspokajanie potrzeb biologicznych i psychicznych osób, za które jesteśmy odpowiedzialni, a także ograniczanie dostępu do wspólnego konta bankowego lub wydzielanie funduszy dla współmałżonka.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej!!!

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij następujące czynności:

  • w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję ( 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;
  • w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
  • możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 801 – 120 – 002
  • możesz skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej oraz między innymi  doradztwa pierwszego kontaktu kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonym przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej  W Ostródzie jest to Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-17:00.  W ramach Ośrodka prowadzony jest również telefon czynny przez całą dobę, również w niedzielę i święta 662-171-076, pod którym można uzyskać informacje dotyczącą form pomocy w Ośrodkach oraz wszystkie inne niezbędne informacje dla osoby pokrzywdzonej, świadka i osób najbliższych.
  • w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji. Kompetencje instytucji i organizacji pomocowych są następujące:
  1. Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;
  2. Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości;
  3. Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewniają schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielają wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych;
  4. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, opracowują plan pomocy;

W tym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie w godzinach 07:30- 15:30 w pok. 44 dyżurują policjanci, którzy udzielają informacji oraz porad. Pomoc uzyskać można również dzwonią pod numer telefonu (89) 642 72 60, (89) 642 72 57 a po godzinie 15: 30 pod numer telefonu (89) 642-72-00.